Algemene voorwaarden hondenschool Hondenhof

1. Aansprakelijkheid

1.1 De cursist is ten allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond

veroorzaakt aan cursist, docent of derden. Deelname aan de lessen, cursussen en workshops is

geheel voor eigen risico.

1.1a Hondenhof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch

gebeurt, zal Hondenhof vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug

te vinden.

1.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte

bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden

toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en

de locatie waar de les plaatsvindt.

1.3 Hondenhof is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan u, uw

eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de lessen of andere activiteiten

georganiseerd door Hondenhof

1.4 Hondenhof adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de

standaard W.A. verzekering. Hebt u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te

geven.

2. Betaling

2.1 Privélessen die zijn afgesproken en korter dan 24 uur voor de afspraak worden afgezegd door de

cursist, worden volledig in rekening gebracht.

2.2 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.

2.3 Hondenhof is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door cursist.

2.4 Het door de cursist te betalen bedrag dient 7 dagen voor aanvang van cursus of workshop te zijn

bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Hondenhof. Bij annulering door cursist tot 3 dagen

voor aanvang vind restitutie plaats, daarna niet meer.

2.5 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van cursist is

Hondenhof gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie

plaatsvindt.

2.6 Cursist ontvangt indien gewenst in geval van contante betaling een bewijs van betaling

(kwitantie) van Hondenhof.

2.7 In geval van niet tijdige betaling door cursist is Hondenhof gerechtigd de opdracht op te schorten

en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente

vanaf de verzuimdatum aan cursist in rekening te brengen.

3. Afzeggen van de les

3.1 Mocht de cursist een les niet kunnen komen, dan dient er telefonisch of per email te worden

afgezegd. Indien 24 uur of langer van tevoren wordt afgemeld wordt er geen lesgeld in rekening

gebracht.

3.2 Indien een cursist een strippenkaart van 10 lessen heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen

stoppen met de lessen om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.

De strippenkaart is wel overdraagbaar aan derden.

3.3 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt

de les in overleg ingehaald.

3.4 Wanneer de cursist te laat komt voor een les, dient dit per mail of telefoon kenbaar gemaakt te

worden. Als de cursist langer dan 15 minuten te laat is, komt de les te vervallen.

4. Overige

4.1 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondenhof op internet of andere publicaties

binden Hondenhof niet.

4.2 Op overeenkomsten gesloten met Hondenhof is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde

rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

4.3 Hondenhof behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en

onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte

gesteld.

4.4 . De cursist dient Hondenhof zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of

eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf

door de cursist aan Hondenhof kenbaar zijn gemaakt.

De kosten van deze les worden aan de cursist doorberekend.

4.4a. De hond dient ingeënt te zijn met de cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest,

conform de daarvoor geldende criteria. Cursist dient een Hondenpaspoort te kunnen overleggen.

Deze inentingen mogen niet jonger zijn dan een week. Deze inentingen moeten steeds geldig zijn.

Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.

4.5 Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en

dieronvriendelijk zijn, behoudt de hondenschool zich het recht om bij herhaling na een

waarschuwing de cursist van de lessen te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of

aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van

verzoeken vanuit de instructeur) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

4.6a. Cursisten dienen 18 jaar of ouder te zijn. Jongere kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen

altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene. Kinderen mogen met de les meedoen met hun

hond, maar staan altijd onder supervisie van hun begeleider.

4.6b. Honden dienen minimaal 8 weken oud te zijn, om deel te kunnen nemen aan de lessen

4.7 Slipkettingen, E-banden en prikhalsbanden zijn niet toegestaan.

4.8 De speurlessen vinden plaats in een gebied waar in het grootste gedeelte een aanlijnplicht geldt.

Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is Hondenhof niet aansprakelijk voor de eventuele

gevolgen. (boete)

4.9 Weersomstandigheden: De detectielessen en puppytrainingen gaan altijd door. We trainen

voornamelijk in een binnenlocatie, alleen bij gunstige weersomstandigheden kunnen we uitwijken

naar buiten. De speurlessen gaan in principe altijd door ook bij regen, wind en kou. Indien door de

weersomstandigheden de veiligheid en/of gezondheid van cursist of hond in het geding komt, wordt

de les afgelast. De cursist wordt hiervan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. De les wordt indien

mogelijk, in overleg op een ander tijdstip ingehaald.

5.0 Hondenhof behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of

probleemgevend gedrag te weigeren.

5.1 De hond dient sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

5.2 Als uw hond (on)zichtbaar ziek is, of de hond heeft iets besmettelijks en dit wordt niet gemeld,

behoudt Hondenhof het recht om u in het vervolg te weren. Restitutie van het lesgeld is in deze

situatie niet mogelijk.